Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina
Magistratska 11/1
49000 Krapina
MB: 3079877756
Telefon: + 385(0)49 371 138

Obrazac "Zahtjev za upis djeteta u vrtić" možete preuzeti ovdje.

Obrazac "Izjava o zajedničkom kućanstvu" možete preuzeti ovdje

Obrazac "Inicijalni upitnik" možete preuzeti ovdje.

Prema Statutu ustanove a prema Pravilniku o upisu djece kojeg je donijelo Upravno vijeće raspisuje se natječaj za upis djece u Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina.

 

Natječaj se provodi jedanput godišnje i to u periodu od 1.05. do 31.05. za slijedeću pedagošku godinu. U rubrici "Početna"  pogledajte zadnje objavljeni tekst natječaja.

 

Iz Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveze korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Gustav Krklec" Krapina izdvajamo:

 

II. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA

Članak 4.

 

            Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca  roditelja s prebivalištem na  području grada Krapine, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina.

 

            U slučaju da grad – općina odbije sufinancirati program, roditelj će snositi punu cijenu programa.

 

Članak 5.

      

 

Dječji vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati redovite programe predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem na području grada Krapine, te osigurati prednost pri upisu u redovite programe na način utvrđen zakonom, odlukom osnivača i ovim Pravilnikom.

 

Prednost pri upisu u redovite programe utvrđuje se primjenom kriterija kako slijedi:

 

Redni broj

OPIS KRITERIJA

Broj bodova

1.       

djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata   

2

2.       

djeca iz obitelji s troje ili više djece                          

2 boda za svako malodobno dijete

3.       

djeca čija su oba roditelja zaposlena              

2 boda za svakog zaposlenog roditelja

4.       

djeca s teškoćama u razvoju                                

Ne podliježu postupku bodovanja

5.       

djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima

4

6.       

djeca u godini prije polaska u osnovnu školu          

3

7.       

djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu           

2

 

Roditelj djeteta koji ima status redovnog studenta (učenika) izjednačen je sa zaposlenim roditeljem u pogledu ostvarivanja prava na prednost pri upisu djeteta u Dječji vrtić.

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

 

Članak 6.

 

            Ako se na ljestvici reda prvenstva nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis, prednost pri upisu ostvaruje dijete žrtava i invalida domovinskog rata, dijete u godini prije polaska u osnovnu školu, dijete zaposlenog samohranog roditelja, te zatim dijete oba zaposlena roditelja.

Ukoliko se i nakon primjene kriterija iz stavka 1. ovog članka na ljestvici reda prvenstva nađe više djece s istim brojem bodova prednost pri upisu ostvaruje zatim dijete iz obitelji s troje ili više djece, odnosno dijete roditelja koji prima doplatak za djecu.

Članak 9.

 

        Roditelj odnosno skrbnik djeteta je dužan dostaviti Dječjem vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 

- za dijete roditelja invalida domovinskog rata - rješenje o statusu invalida domovinskog rata,

- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja, potvrda o statusu redovnog studenta/učenika,

- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu,

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

 

Članak 10.

 

            U skladu s planom upisa, u Dječjem se vrtiću svake godine vrši objava upisa tijekom svibnja za narednu pedagošku godinu. Odluku o objavi za upis djece u Dječji vrtić donosi ravnatelj ustanove.

Objava mora sadržavati:

-          mjesto za preuzimanje obrasca zahtjeva za upis,

-          mjesto za predaju zahtjeva za upis,

-          rok za podnošenje zahtjeva,

-          mjesto i vrijeme objave rezultata upisa.

Poziv za upis djece u Dječji vrtić stavlja se na mrežnu stranicu i oglasnu ploču Dječjeg vrtića .

           

Članak 11.

 

            Roditelj odnosno skrbnik  podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Dječjeg vrtića,  ako ima interes za izabrani program koji nudi Dječji vrtić.

Uz Zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta

2. podatke o članovima porodičnog domaćinstva

3. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članaka ovog  Pravilnika.

 

 

Članak 15.

 

Povjerenstvo je dužno do 30. lipnja objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića sa sljedećim podacima:

- ukupan broj zaprimljenih zahtjeva,

            - prihvaćeni zahtjevi za upis djece,

            - odbijeni zahtjevima za upis djece,

            - slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta, nezadovoljan rezultatom upisa ili rasporedom u odgojnu-obrazovnu skupinu svojeg djeteta može uputiti prigovor čelniku (ravnatelju) ustanove u roku od 15 dana od dana objave  rezultata upisa.

 

 

Članak 16.

 

O prigovoru  rješava ravnatelj u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor.

Ravnatelj po prigovoru može:

            - odbaciti prigovor kao nepravodoban,

            - odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi odluku Povjerenstva,

            - usvojiti prigovor i ukinuti odluku Povjerenstva te sam donijeti odluku o upisu, odnosno rasporedu djeteta.

O svojoj odluci ravnatelj izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta.

 

 

Članak 19.

 

            Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti, te se upisuju tijekom godine, ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama.

            Ukoliko nema djece na listi prednosti ili se roditelj odnosno skrbnik djeteta ne odazove na obavijest Dječjeg vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Dječji vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji odnosno skrbnici nisu sudjelovali u postupku za upis djece u dječji vrtić.

 

 

III. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 21.

 

            Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga dužan je:

            - prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda,

- predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom ostvarivanja programa,

- pravovremeno izvješćivati Dječji vrtić o promjenama razvojnog i zdravstvenog statusa djeteta i surađivati s Dječjim vrtićem  u postupcima izmjena programa,

            - za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta, koje tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, obaviti potrebne pretrage i pribaviti mišljenja nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i utvrđivanju novog prilagođenog, individualiziranog programa, ako je to u interesu zadovoljavanja razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu,

- osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio,

            - izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka djeteta,

            - ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić,

- nakon izbivanja djeteta iz Dječjeg vrtića zbog drugih razloga u trajanju duljem  od 60 dana dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić,

            - odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

            - najkasnije do 15-og u mjesecu uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa,

            - dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića najkasnije 15 dana prije ispisa, te dokazati podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa,

            - izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Članak 23.

 

            Roditelji korisnici usluga koji neredovito podmiruju troškove boravka djeteta u Vrtiću, pozvat će se putem opomene na redovitost podmirivanja troškova.

Dječji vrtić može ispisati dijete iz slijedećih razloga:

-          ukoliko se roditelj ne pridržava odredbi Ugovora o korištenju usluga programa,

-          ukoliko roditelj ne uplati beskamatni predujam do roka naznačenog na nalogu za plaćanje,

-          ukoliko se u roku od tri mjeseca od dana zaključivanja Ugovora utvrde poteškoće u razvoju, a nema mogućnosti smještaja u posebne skupine,

-          ukoliko roditelj-korisnik usluga ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od dana dospijeća.

 Odluku o ispisu djeteta donosi ravnatelj, a Dječji vrtić troškove će podmiriti putem nadležnog suda.

 

 

 
Pravilnik na uvid možete dobiti u Ustanovi.