Obrazloženje povećanja cijene vrtića 
Godišnji plan i program rada za 2022/2023 godinu
Kurikulum za 2022/2023 godinu
Godišnje izvješće za 2021/2022 godinu
Godišnji plan i program rada za 2021/2022 godinu
Godišnje izvješće za 2020/2021 godinu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća
Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Izmjene Pravilnika o radu III
Izmjene Pravilnika o radu II
Izmjene Pravilnika o radu I
Pravilnik o radu
 Statut Dječjeg vrtića ‘Gustav Krklec’ Krapina

 

ZAKONI

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997107/200794/2013, 98/2019)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine broj 51/2000 i 56/2000)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine broj 83/2002, 73/2013)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine broj 61/201116/2012, 98/2019)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (Narodne novine broj 73/97)
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, (Opća uredba o zaštiti podataka), SL EU L119, na snazi od 25.05.2018.
 • Obiteljski zakon (Narodne novine broj 103/2015 i 98/2019)
 • Zakon o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/201798/2019)
 • Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 49/1999, 35/2008 i 127/2019)
 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/2014, 118/2014, 154/2014, 94/2018 i 96/2018)
 • Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/2010)
 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/2013 i 85/2015)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/2018)
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020)

PODZAKONSKI AKTI

 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine broj 107/2014)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08 i 90/10)
 • Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (Narodne novine broj 29/83)
 • Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju   (Narodne novine broj 47/87)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  (Narodne novine broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (Narodne novine broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 114/2002)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (Narodne novine broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (Narodne novine broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1977.)