Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata DV
Godišnji plan i program rada DVGK za 2023.2024
Godišnje izvješće za 2022-2023 godinu
Pravilnik o zaštiti na radu Dječji vrtić Gustav Krklec
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u DV
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV
Pravilnik o radu DV Gustav Krklec Krapina
Izmjene Pravilnika o radu I
Izmjene Pravilnika o radu II
Izmjene Pravilnika o radu III
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV
Obrazloženje povećanja cijene vrtića 
Godišnji plan i program rada za 2022/2023 godinu
Kurikulum za 2022/2023 godinu
Godišnje izvješće za 2021/2022 godinu
Godišnji plan i program rada za 2021/2022 godinu
Godišnje izvješće za 2020/2021 godinu
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća
 Statut Dječjeg vrtića ‘Gustav Krklec’ Krapina

 

ZAKONI

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022, 101/2023)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine broj 61/2011, 16/2012, 98/2019, 52/2021)
 • Obiteljski zakon  (Narodne novine broj 103/2015, 98/2019, 47/2020, 49/2023)
 • Zakon o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/2022, 64/2023)
 • Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 49/1999, 35/2008 i 127/2019, 151/2022)
 • Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/2010, 114/2022)
 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016, 114/2022)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/2013 i 85/2015, 69/2022)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/2018, 83/2023)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (Narodne novine broj 73/1997)
 •  UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020)

 

PODZAKONSKI AKTI

 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 114/2002, 63/2019)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine broj 107/2014)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08 i 90/10)
 • Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (Narodne novine broj 29/83)
 • Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju   (Narodne novine broj 47/87)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  (Narodne novine broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (Narodne novine broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 114/2002)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (Narodne novine broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (Narodne novine broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1977.)