Dokumenti

30.01.2024. – Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina
   
 30.12.2022. – Obrazloženje povećanje cijene

 

 


Uplate roditelja vrše se na žiro-račun:

HR7323400091100213073

 

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja iz ove Odluke izdvajamo:

2. Financiranje programa dječjeg vrtića čiji je osnivač Grad Krapina

Članak 9.

Individualne obveze roditelja, korisnika usluge, određuju se na način da svi roditelji s područja Grada Krapine plaćaju isti iznos učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa.

Učešće roditelja, za djecu s prebivalištem na području Grada Krapine, u ekonomskoj cijeni redovitog cjelodnevnog programa (7 do 10 sati) i poludnevnog programa (4 do 6 sati) Dječjeg vrtića Gustav Krklec iznosi 50 % ekonomske cijene.

Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa uplaćuje se na račun dječjeg vrtića.

Razliku sredstava do pune ekonomske cijene redovitog programa dječjeg vrtića osigurava Grad Krapina.

Članak 10.

Učešća u plaćanju ekonomske cijene redovitog programa Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina oslobađa se u cijelosti roditelj trećeg i svakog daljnjeg djeteta u obitelji koje koristi program dječjeg vrtića.

Umanjuje se učešće roditelja u plaćanju ekonomske cijene redovitog programa Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina za 20% za:

  • dijete HRVI iz Domovinskog rata
  • dijete roditelja s invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelja s ukupnim invaliditetom više od 100%)
  • dijete s teškoćama u razvoju
  • dijete iz obitelji u kojoj ima djece s teškoćama u razvoju
  • dijete samohranog roditelja (roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga) ili iz jednoroditeljske obitelji (obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj)
  • dijete bez oba roditelja i dijete- korisnika smještaja izvan obitelji
  • za drugo dijete u vrtiću iz iste obitelji
  • dijete iz obitelji sa 4 i više malodobne djece.

Članak 11.

Roditelj (korisnik usluge) čije dijete ne boravi u Dječjem vrtiću Gustav Krklec od 5 do 30 dana ima pravo na umanjenje učešća u financiranju ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića i to za iznos troškova namirnica za dnevnu prehranu za vrijeme odsutnosti djeteta. Ovo pravo ne kumulira se sa pravima koja roditelj ostvaruje po drugim kriterijima iz ovog članka.

Roditelj (korisnik usluge) čije dijete zbog opravdanih razloga (bolest i oporavak nakon bolesti ili godišnji odmor) ne boravi u Dječjem vrtiću Gustav Krklec neprekidno 30 kalendarskih dana i duže, ima pravo na umanjenje učešća u financiranju ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića za 50%.

Roditelj (korisnik usluge) je za ostvarivanje prava iz stavka 2. ovog članka dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (potvrdu liječnika, potvrdu o godišnjem odmoru, zamolbu).

Roditelj (korisnik usluge) je dužan obavijestiti Dječji vrtić Gustav Krklec o razlozima izostanka djeteta odmah, a najkasnije u roku 5 dana od dana izostanka u protivnom dužan je podmiriti cijenu programa u cijelosti.


Izvor:

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije (br. 33/14), Krapina 18. 12. 2014. 

Službeni glasnik Grada Krapine (br.5/21), Krapina 29. 9. 2021.