Od 01.01.2012. vrijede ove cijene vrtića:

  • 850 kn po djetetu
  • 680 kn za drugo dijete ili za dijete samohranog roditelja (20% popusta)*

*Moguće je korištenje samo jedne olakšice

Ako dijete nije u vrtiću kontinuirano od 5 do 30 dana tada se cijena umanjuje za 1% po danu.

Ako dijete nije u vrtiću zbog bolesti više od mjesec dana (uz predočenje liječničke potvrde) oslobađa se 50% plaćanja za taj mjesec.

Uz prethodnu zamolbu, za vrijeme korištenja godišnjih odmora korisnika ustanove, oslobađaju se učešća u cijeni u visini 50% cijene (najviše jedan mjesec u godini).

Uplate roditelja vrše se na žiro-račun:

HR7323400091100213073

Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području grada Krapine

Iz ove Odluke izdvajamo:

2. Financiranje programa dječjeg vrtića čiji je osnivač Grad Krapina

Članak 5.

Individualne obveze roditelja, korisnika usluge, utvrđuju se na način da svi roditelji s područja Grada Krapine plaćaju isti iznos učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa dječjeg vrtića.

Učešće roditelja, za djecu s prebivalištem na području Grada Krapine, u ekonomskoj cijeni redovnog programa iznosi 50%.

Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa uplaćuje se na račun dječjeg vrtića.

Razlika između utvrđenog učešća roditelja i utvrđene ekonomske cijene programa, za djecu s prebivalištem na području grada Krapine naplaćuje se iz proračuna Grada Krapine.

4. Oslobađanje i olakšice

Članak 9.

Plaćanja učešća za redoviti program oslobođeno je:

– dijete čiji je roditelj 100%-tni invalid Domovinskog rata,

– svako treće i dalje dijete istog obiteljskog domaćinstva koje koristi redoviti program dječjeg vrtića.

Pravo na olakšice u ukupnom iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa

ostvaruje:

  • drugo dijete u vrtiću iz istog obiteljskog domaćinstva – 20% od utvrđenog iznosa,
  • dijete iz obiteljskog domaćinstva u kojem ima djece s teškoćama u razvoju, a polaznici su škole ili dječjeg vrtića – 20% od utvrđenog učešća,
  • svako dijete invalida Domovinskog rata – za utvrđeni postotak invaliditeta od utvrđenog učešća,
  • samohrani roditelj – 20% od utvrđenog učešća.

Izvor: Službeni glasnik Grada Krapine (br.5 – god.IX), Krapina 30.06.2010