Mora li dijete znati čitati prije škole?

Vaše dijete zaista ne treba znati čitati prije polaska u školu, ALI bi trebalo imati usvojene neke predvještine čitanja i pisanja tj. fonološku svjesnost (prepoznavanje, izdvajanje i baratanje manjim dijelovima od riječi), a pod tim podrazumijevamo:

 • slušno razlikovanje glasova (slova) unutar riječi
 • slogovna raščlamba i stapanje
 • prepoznavanje i produkcija rime
 • izdvajanje prvog i zadnjeg glasa/slova u riječi
 • prepoznavanje pojedinačno prezentiranih glasova i spajanje u riječ (fonemsko stapanje ili poznatije kao glasovna sinteza)
 • slušno uočavanje glasova unutar riječi (fonemska raščlamba ili poznatija kao glasovna analiza) – rastavljanje riječi na glasove
 • povezivanje pojma glasa i slova
 • praćenje glasova u slijedu i njihovo reproduciranje (ponavljanje na zahtjev)
 • uredan jezično-govorni razvoj
 • slušno-govorna memorija (pamćenje riječi u slijedu – pjesmice, brojalice…)
 • vizualna percepcija (uočavanje različitih oblika i mogućnost precrtavanja istih)

Navedene vještine stvaraju temelje za usvajanje složenih procesa kao što su čitanje i pisanje te su zbog toga veoma važne. Dijete u dobi od 6 godina sve navedene vještine uglavnom spontano usvaja i većina djece nema teškoće s učenjem predvještina čitanja i pisanja. Ako primijetite da Vaše dijete sporije savladava navedene vještine te ne pokazuje interes za slova i brojke, slijedi nekoliko vježbica za poticanje navedenih vještina.

 

SLOGOVNO STAPANJE I RAŠČLAMBA

Rastavite djetetu neku riječ na slogove da otkrije o kojoj se riječi radi. Djeca najranije počinju stapati riječi iz ponuđenih slogova (npr. niz slogova BA-KA čini riječ baka). Slogovna raščlamba (npr. riječ noga sastoji se od niza slogova NO-GA). Uvijek krenite od riječi s manje slogova prema složenijim riječima od tri ili više sloga. Zabavnije je igrati igre slogovima putem pljeska ili lupanja dlanom o stol.

RIMA

Igrajte igre u kojima ćete vježbati prepoznavanje riječi koje se rimuju. Naučite dijete što je rima. Objasnite da se dvije riječi rimuju ako završavaju jednako, a najčešće im se mijenja samo prvi glas, npr. trava-krava.

Zajedno s djetetom imenujte naslikane pojmove te vježbajte prepoznavanje rime kroz sličice (npr. šljiva-gljiva, crkva-mrkva) .

IGRA SLUŠANJA POJEDINOG GLASA U RIJEČI

Unaprijed dogovorite koji će se glas morati čuti u igri. Roditelj izgovara riječ u kojoj se nalazi dogovoreni glas (npr. glas Š – šuma, kiša, miš). Svaki put kada dijete čuje zadani glas, treba pljesnuti, skočiti ili signalizirati na neki drugi način. U početku birajte glasove koji se lako uočavaju (Š,Ž,Č,R,S,Z) te ih malo produžite u izgovoru i jače naglasite (npr. šššuma). Riječi izgovarajte bez naglašavanja ako dijete uspješno uočava traženi glas. Npr. dobro slušaj riječi koje ti govorim, dotakni nos svaki put kad čuješ glas R u riječima:

rak, riba, marama, torba, kolica, dizalica, trešnja, vlak, bor

 

ISTE ILI RAZLIČITE RIJEČI

Dijete treba prepoznati jesu li riječi koje roditelji izgovaraju iste ili različite. Npr.  rak-lak / sok-sok / ruka-luka / saša-šasa / lula-lula

 

PRVI GLAS U RIJEČI

Roditelji zajedno s djetetom imenuju naslikane pojmove, zatim se dijete pita da prepozna koje sličice počinju istim glasom.

Npr. sunce, stol, sladoled, škare, slon

 

Koji glas čuješ da se prvi izgovori?

Roditelji izgovaraju djetetu riječi koje počinju istim glasom i traže od njega da odredi koji je glas zajednički tim riječima.

Npr. Č – čarapa, četka, čips, čokolada

 

ZADNJI GLAS U RIJEČI

Roditelji zajedno s djetetom imenuju naslikane pojmove, zatim ga zamole da prepozna koje sličice završavaju istim glasom.

Npr. K – rak, pauk, mačka, vlak

 

FONEMSKO STAPANJE ILI GLASOVNA SINTEZA – povezivanje glasova u riječ

Roditelji izolirano izgovaraju glasove, a dijete treba čuti koju riječ roditelj izgovara.

Npr.  D-A (da), N-E (ne), S-O-K (sok), M-I-Š (miš), K-O-S-A (kosa), P-A-P-I-R (papir). Počnite s jednostavnijim riječima tj. s riječima od dva ili tri slova, kad ih dijete usvoji krenite na riječi s četiri slova i tako redom)

 

FONEMSKA RAŠČLAMBA ILI GLASOVNA ANALIZA – rastavljanje riječi na glasove

Roditelji izgovaraju riječi, a dijete treba u navedenoj riječi izdvojiti sve njene glasove. Također je potrebno krenuti od jednostavnijih riječi koje imaju dva ili tri slova, a zatim povećavati broj slova u riječi.

Npr. ja (J-A), mi (M-I), puž (P-U-Ž), gora (G-O-R-A)

 

Igrajte se s djetetom. Učinite navedene vježbice zabavnima i atraktivnima. Pohvaljujte dijete za njegov trud. Ali, prije svega, imajte strpljenja jer je potrebno neko vrijeme da dijete usvoji navedene vještine.

Stručni tim Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina

Preuzmite kompletan gornji sadržaj:

    Letak za roditelje -PČIP 2021.pdf