Pravo na pristup informacijama uređeno je odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03, 72/03, 144/10, 37/11 i 77/11) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, jedno od kojeg je i Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina:

  • poštom na adresu: Magistratska 11/1, Krapina 49000
  • putem telefona na broj: 049/371-138
   • na fax broj: 049/370-846
  • elektronskom poštom na:
   • info@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr
   • tajnik@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete skinuti među Dokumentima

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv oblik)
 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (csv oblik)