Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se tijekom cijele pedagoške godine ako ima slobodnih mjesta, prema planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Prema Statutu ustanove, a prema Pravilniku o upisu djece kojeg je donijelo Upravno vijeće svake se godine u prvoj polovici mjeseca svibnja vrši redovita godišnja objava natječaja za upis djece u Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina za narednu pedagošku godinu.

Zahtjev za upis djeteta možete podnijeti mailom putem e-adrese Vrtića: tajnik@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr ili osobno svakim radnim danom u tajništvo vrtića od 7:00 do 15:00 sati

Dokumenti potrebni za upis:
1. Popunjeni i potpisan Zahtjev za upis
2. Kopija rodnog lista djeteta
3. Izjava o zajedničkom kućanstvu
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 5. i 9. Pravilnika o upisu djece

Ovdje preuzmite potrebne obrasce:

Zahtjev za upis djece u vrtić
Izjava o zajedničkom kućanstvu
Inicijalni upitnik
Zahtjev za ispis iz vrtića
Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora
Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa

 

Prije nego dijete prvi puta dođe u vrtić…

• saznat ćete je li vaše dijete primljeno u vrtić
• dogovoriti ćete prvi razgovor (inicijalni razgovor) sa stručnim suradnicama vrtića, dobiti prve informacije, postaviti prva pitanja
• obavit ćete zdravstveni pregled kod vašeg nadležnog pedijatra
• dogovorit ćete datum kada će Vaše dijete krenuti na privikavanje
• potpisat ćete Ugovor s ravnateljicom dječjeg vrtića i dobiti saznanja o grupi vašeg djeteta

Kada prvi puta dovodite svoje dijete, odgojitelju ćete predati liječničku potvrdu koju ste dobili od pedijatra.

Iz Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveze korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Gustav Krklec” Krapina izdvajamo:

  1. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA

Članak 4.

          Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca  roditelja s prebivalištem na  području grada Krapine, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina.

U slučaju da grad – općina odbije sufinancirati program, roditelj će snositi punu cijenu programa.

Članak 5.

Dječji vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati redovite programe predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem na području grada Krapine, te osigurati prednost pri upisu u redovite programe na način utvrđen zakonom, odlukom osnivača i ovim Pravilnikom.

Prednost pri upisu u redovite programe utvrđuje se primjenom kriterija kako slijedi:

Redni broj OPIS KRITERIJA Broj bodova
1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata 2
2. djeca iz obitelji s troje ili više djece 2 boda za svako malodobno dijete
3. djeca čija su oba roditelja zaposlena 2 boda za svakog zaposlenog roditelja
4. djeca s teškoćama u razvoju Ne podliježu postupku bodovanja
5. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima 4
6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 3
7. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 2

Roditelj djeteta koji ima status redovnog studenta (učenika) izjednačen je sa zaposlenim roditeljem u pogledu ostvarivanja prava na prednost pri upisu djeteta u Dječji vrtić.

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Članak 6.

            Ako se na ljestvici reda prvenstva nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis, prednost pri upisu ostvaruje dijete žrtava i invalida domovinskog rata, dijete u godini prije polaska u osnovnu školu, dijete zaposlenog samohranog roditelja, te zatim dijete oba zaposlena roditelja.

Ukoliko se i nakon primjene kriterija iz stavka 1. ovog članka na ljestvici reda prvenstva nađe više djece s istim brojem bodova prednost pri upisu ostvaruje zatim dijete iz obitelji s troje ili više djece, odnosno dijete roditelja koji prima doplatak za djecu.

Članak 9.

         Roditelj odnosno skrbnik djeteta je dužan dostaviti Dječjem vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

– za dijete roditelja invalida domovinskog rata – rješenje o statusu invalida domovinskog rata,

– za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja, potvrda o statusu redovnog studenta/učenika,

– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

– za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih

– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,

– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

Članak 10.

            U skladu s planom upisa, u Dječjem se vrtiću svake godine vrši objava upisa tijekom svibnja za narednu pedagošku godinu. Odluku o objavi za upis djece u Dječji vrtić donosi ravnatelj ustanove.

Objava mora sadržavati:

–          mjesto za preuzimanje obrasca zahtjeva za upis,

–          mjesto za predaju zahtjeva za upis,

–          rok za podnošenje zahtjeva,

–          mjesto i vrijeme objave rezultata upisa.

Poziv za upis djece u Dječji vrtić stavlja se na mrežnu stranicu i oglasnu ploču Dječjeg vrtića .

Članak 11.

            Roditelj odnosno skrbnik  podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Dječjeg vrtića,  ako ima interes za izabrani program koji nudi Dječji vrtić.

Uz Zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

  1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
  2. podatke o članovima porodičnog domaćinstva
  3. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članaka ovog Pravilnika.

Članak 15.

Povjerenstvo je dužno do 30. lipnja objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića sa sljedećim podacima:

– ukupan broj zaprimljenih zahtjeva,

– prihvaćeni zahtjevi za upis djece,

– odbijeni zahtjevima za upis djece,

– slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta, nezadovoljan rezultatom upisa ili rasporedom u odgojnu-obrazovnu skupinu svojeg djeteta može uputiti prigovor čelniku (ravnatelju) ustanove u roku od 15 dana od dana objave  rezultata upisa.

Članak 16.

O prigovoru  rješava ravnatelj u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor.

Ravnatelj po prigovoru može:

– odbaciti prigovor kao nepravodoban,

– odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi odluku Povjerenstva,

– usvojiti prigovor i ukinuti odluku Povjerenstva te sam donijeti odluku o upisu, odnosno rasporedu djeteta.

O svojoj odluci ravnatelj izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta.

Članak 19.

            Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti, te se upisuju tijekom godine, ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama.

Ukoliko nema djece na listi prednosti ili se roditelj odnosno skrbnik djeteta ne odazove na obavijest Dječjeg vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Dječji vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji odnosno skrbnici nisu sudjelovali u postupku za upis djece u dječji vrtić.

III. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 21.

            Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga dužan je:

– prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda,

– predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom ostvarivanja programa,

– pravovremeno izvješćivati Dječji vrtić o promjenama razvojnog i zdravstvenog statusa djeteta i surađivati s Dječjim vrtićem  u postupcima izmjena programa,

– za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta, koje tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, obaviti potrebne pretrage i pribaviti mišljenja nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i utvrđivanju novog prilagođenog, individualiziranog programa, ako je to u interesu zadovoljavanja razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu,

– osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio,

– izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka djeteta,

– ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić,

– nakon izbivanja djeteta iz Dječjeg vrtića zbog drugih razloga u trajanju duljem  od 60 dana dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić,

– odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

– najkasnije do 15-og u mjesecu uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa,

– dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića najkasnije 15 dana prije ispisa, te dokazati podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa,

– izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 23.

             Roditelji korisnici usluga koji neredovito podmiruju troškove boravka djeteta u Vrtiću, pozvat će se putem opomene na redovitost podmirivanja troškova.

Dječji vrtić može ispisati dijete iz slijedećih razloga:

–          ukoliko se roditelj ne pridržava odredbi Ugovora o korištenju usluga programa,

–          ukoliko roditelj ne uplati beskamatni predujam do roka naznačenog na nalogu za plaćanje,

–          ukoliko se u roku od tri mjeseca od dana zaključivanja Ugovora utvrde poteškoće u razvoju, a nema mogućnosti smještaja u posebne skupine,

–          ukoliko roditelj-korisnik usluga ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od dana dospijeća.

Odluku o ispisu djeteta donosi ravnatelj, a Dječji vrtić troškove će podmiriti putem nadležnog suda.