Redoviti upisi (e-Upisi) za pedagošku godinu 2023./2024.

 

Upis u redoviti program u Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina obavlja se putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani (skraćene upute za ulaz u aplikaciju nalaze se ovdje)

 

Zahtjevi za upis podnose se ISKLJUČIVO elektroničkom prijavom na web aplikaciju Upisi u dječje vrtiće  ( https://e-upisi.hr/) u razdoblju od 15. lipnja do 23. lipnja 2023. godine do 12:00 sati.

Detaljne upute za korištenje sustava e-Upisi možete pročitati ovdje.

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

 • Pristup internetu
 • Korisnik posjeduje važeću NIAS vjerodajnicu odgovarajuće sigurnosne razine (za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti)
 • Sustav e-Građani je u funkciji i dostupan
 • Kreiranje zahtjeva za upis je dozvoljeno

Dovoljno je da jedan roditelj ima osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Ovdje možete preuzeti – Natječaj za upis djece za ped.god.2023./2024.

U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše jednu godinu, dok se u vrtićke programe u pravilu upisuju djeca koje do tog datuma navrše tri godine.

Ovdje možete pronaći Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić  Gustav Krklec Krapina te sve ostale informacije vezane uz sam proces upisa u vrtić.

Dokumenti koji su Vam potrebni za upis djeteta u vrtić su:

 • Djetetov rodni list ili izvadak iz matice rođenih,
 • Potvrdu MUP-a o prebivalištu djeteta ili preslika osobne iskaznice djeteta,
 • Potvrdu MUP-a o prebivalištu roditelja  ili preslika osobne iskaznice roditelja,
 • Odgovarajuće dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina i Pravilnika o izmjenama I dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina.
   

Sustav će većinu potrebnih dokumenata sam povlačiti iz odgovarajućih registara nadležnih državnih tijela. One koje neće moći povući roditelj će skenirati i priložiti u na dijelu aplikacije Pregled podataka roditelja – Priložite dodatnu dokumentaciju.

Za sve one roditelje/skrbnike koji nemaju uvjete za pristup e-Upisima ili im je potrebna pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, bit će dostupna tehnička podrška administratora e-Upisa u Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina putem telefonskog broja 049/371-138 ili putem e-mail adrese info@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr

 

Rokovi e-Upisa:

 • 15.-23. lipnja 2023.Podnošenje/kreiranje zahtjeva za upis
 • 25. lipnja – 10. srpnja 2023.- Obrada i evaluacija zahtjeva. Roditelji u tom razdoblju mogu vidjeti status predanog zahtjeva te su dužni provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.
 • 11. srpnja 2023. godineObjava rezultata bodovanja. Podnositelj zahtjeva u sustavu vidi samo ostvarene bodove iz evaluacije zahtjeva.
 • 12.-14. srpnja 2023.Objava Odluke o upisu i Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića ( www.vrtic-gustav-krklec-krapina.hr)
 • 17. – 21. srpnja 2023. provodit će se inicijalni razgovori članova stručnog tima sa roditeljem, odnosno skrbnikom djeteta, uz nazočnost djeteta za koje je podnesen zahtjev, a nalazi se na listi prihvaćenih zahtjeva
 • podnošenje prigovora -15 dana od dana objave rezultata
 • krajem kolovoza 2023. – objava liste s konačnim rezultatima upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića (www.vrtic-gustav-krklec-krapina.hr)

Prilikom podnošenja zahtjeva putem sustava e-Upisi, sustav podnositelju zahtjeva automatski dodijeli numeracijsku šifru koja se nalazi na vrhu zahtjeva (Podaci o zahtjevu – Šifra zahtjeva).

Prilikom objave rezultata Vrtić će objaviti dodijeljene šifre zahtjeva iz sustava e-Upisi.
Podnošenjem zahtjeva za upis, roditelji su izričito suglasni da Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštita osobnih podataka.

NAPOMENA: Budući da aplikacija e-Upisi omogućava upise samo za redovite programe, zahtjeve za kraće programe (Igraonica općeg tipa; Folklorno stvaralaštvo i tradicijska kultura) roditelji podnose elektronskim putem na adresu info@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr, najkasnije do kraja kolovoza 2023. godine.

Ovdje preuzmite potrebne obrasce:

Natječaj za upis djece za ped.god. 2023-2024

Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Gustav Krklec Krapina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV GUSTAV KRKLEC KRAPINA

 

e-Upisi u Dječje vrtiće – korisničke upute za roditelje

Ulazak u aplikaciju e-Upisi – skraćene upute

Zahtjev za upis u kraći program – IGRAONICA OPĆEG TIPA

Zahtjev za upis u kraći program – FOLKLORNO STVARALAŠTVO I TRADICIJSKA KULTURA


Rezultati upisa

 10.07.2023. – Odluka o upisu u DV Gustav Krklec Krapina za pedagošku godinu 2023./2024.